Odrolnienie działki to dosyć powszechnie znany sposób na tańsze wybudowanie domu. Ponadto to parcele o charakterze rolniczym mają często również bardzo atrakcyjne położenie. Aby jednak przeznaczyć tego typu teren pod budowę, niezbędne jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Taka procedura wiąże się ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Jak wygląda procedura odrolnienia działki?

Odrolnienie działki to inaczej wyłączenie gruntu rolnego z produkcji rolniczej, które zapoczątkowuje zmianę przeznaczenia gruntu. To często jedyny sposób na uzyskanie pozwolenia na budowę lub na nierolnicze użytkowanie istniejących zabudowań rolniczych. Proces odrolnienia działki odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest zmiana przeznaczenia gruntu – poprzez zmianę miejscowego planu lub uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Drugi etap stanowi wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Pierwszym krokiem w procesie odrolnienia jest sprawdzenie w urzędzie gminy lub miasta, czy dany teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Gdy działka ujęta jest w nim jako teren pod produkcję rolną, to niezbędne jest złożenie wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, o zmianę przeznaczenia gruntu. Zmiana MPZP nie jest wymaga tylko w przypadku gdy działka znajduje się na terenie miasta. Jeżeli natomiast działka rolna nie jest objęta MPZP, należy złożyć do urzędu gminy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tej nieruchomości. Kolejnym krokiem po zmianie MPZP lub uzyskaniu warunków zabudowy jest złożenie wniosku we właściwym urzędzie o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Proces odrolnienia zazwyczaj trwa około miesiąca. Wydając decyzję, urząd określa grunty, które podlegają wyłączeniu, ich położenie, klasę, należność za wyłączenie z produkcji rolnej, kwoty pomniejszania tej należności i wysokość opłat rocznych z tytułu wyłączenia.

Ile proces odrolnienia może kosztować?

Koszt odrolnienia działki nie jest jednoznaczny i zależy np. od rodzaju gleb. W niektórych przypadkach można jednak kosztów uniknąć (zarówno opłaty jednorazowej, jak i opłat rocznych). Zgodnie bowiem z obowiązującą ustawą, obowiązek uregulowania należności nie dotyczy gruntów wyłączanych na cele budownictwa mieszkalnego:

  • w przypadku budowy budynku jednorodzinnego – do 500 mkw.
  • w przypadku budowy budynku wielorodzinnego – do 200 mkw. na każdy lokal mieszkalny.

Po przekroczeniu podanych wyżej wartości, konieczne będzie wniesienie opłaty jednorazowej oraz opłat rocznych (przez 10 lat).

Choć pracochłonne, to jednak tańsze

Jak widać powyżej, budowa domu na działce o charakterze rolniczym wiąże się z koniecznością przejścia procedury odrolnienia gruntu. Proces ten jest pracochłonny i może zająć nawet kilka miesięcy. Pomimo tego rozwiązanie to nadal wydaje się opłacalne, przede wszystkim na niższą cenę działek, ale również walory przyrodnicze i atrakcyjne położenie tego typu gruntów.